Транспорт та навколишнє середовище

редактор: Андреа Веренфеннiг

На сайтi представленi документи та джерела iнформацiї з проблем транспорту та навколишнього середовища.

Ви можете повiдомити про новi документи за адресою: info at trasportiambiente.it


  Повернутися до iталiйської домашньої сторiнки

Що нового, Новини

 

Посилання по категорiях :

Подiї, актуальне

Портали

Поштовi розсилки

Неприбутковi недержавнi органiзацiї, громадськi екологiчнi органiзацiї

Мiжнароднi органiзацiї

Урядови органiзацiї

Приватни органiзацiї

Агенцiї з захисту довкiлля

Дослiднi центри та унiверситети

Дослiднi програми

Статистичнi данi, показникi

Документи 2018/2021

Документи 2000-2017

Працi конференцiй

Рецензiї, бiблiографiї, словники термiнiв, карти

Дисертацiї

Журнали та бюлетенi

Конференцiї, семiнари, курси

Гумор та транспорт

Навчальний матерiал

Вiкi та блоги

Методи обрахунку викидiв та споживання енергiї

Iсторiя транспорту

Телеробота

Оцiнки життєвого циклу

Транспорт i охорона навколишнього середовища в країнах, що розвиваються

Гендерна рiвнiсть, транспорт i навколишнє середовище

Тематичнi посилання :

Транспортна полiтика

Мiський транспорт : транспортне планування, стiйка мобiльнiсть, управлiння попитом, зниження iнтенсивностi руху

Мiстобудування

Доступнiсть i право на мобiльнiсть

Велосипед

Громадський транспорт

Забруднення повiтря

Транспорт i змiна клiмату

Шумове забруднення

Вплив транспорту на здоров'я

Вплив транспорту на навколишнє середовище

Транспортна iнфраструктура: проекти та оцiнки

Мiжнародне транспортне планування, транспортнi коридори

Нацiональне та регiональне транспортне планування

Оцiнка впливу на довкiлля

Транзитнi перевезення в Альпах

Вантажнi перевезення

Логiстика i комбiнованi перевезення (i мiська логiстика)

Залiзничний транспорт

Безпека дорожного руху (safety)

Безпека транспорту (security)

Психологiя транспорту

Енергетика та транспорт

Автомобiльна промисловiсть

Зовнiшнi витрати транспорту

Морськi перевезення

Повiтряниi перевезення

Застовування технологiй та телематики на транспортi

Туризм та дозвiлля


оновлено 09/12/2023