Transport i Medi Ambient

editat per Andrea Wehrenfennig

Aquí trobareu documentació seleccionada, enllaços i recursos sobre el tema "transport i medi ambient".

Pots comunicar altres enllaços o documents a: info at trasportiambiente.it


  Per a tornar a la homepage italiana

Novetats


Enllaços per categories:

Agenda d'activitats

Portals

Llistes de correu

Associacions, moviments

Organitzacions internacionals

Llocs governamentals

Llocs privats

Agències de protecció mediambiental

Centres universitaris i d'investigació

Programes d'investigació

Estadístiques, indicadors

Documents

Llibres, bibliografies, glosaris, mapes

Tesis doctorals

Revistes i butlletins

Conferències, seminaris, cursos

Humor i transport

Material didàctic

Wikis, blogs

Programes per a calcular les emissions i el consum d'energia en el transport

Història del transport

Teletraball (teleworking, telecommuting)

Cicle de vida (Life-Cycle) i reciclatge dels automobils

Transport i medi ambient en els paÏSOS en vies de desenvolupament

Enllaços temàtics:

Política de transport

Transport urbà: planificació, mobilitat sostenible, demanda

Urbanisme i transport

Accessibilitat i dret a la mobilitat

Gestió de la mobilitat (Mobility management)

Mobilitat compartida (shared mobility)

Mobilitat en bici

Transport públic col·lectiu

Contaminació atmosfèrica

Transports i canvi climàtic

Soroll

Efectes del transport sobre la salut

Efectes del transport en el medi ambient

Infraestructures de transport: projectes i avaluació

Planificació internacional del transport, eixos de transport

Ordenació del territori, planificació nacional i regional del transport

Avaluació d'Impacte Ambiental

Transport a través dels Alps

Transport de mercanderies

Logística i transport combinat (i logística urbana)

Transport ferroviari

Seguretat viària (Safety)

Seguretat del transport (Security)

Psicología del trànsit i del transport

Energia i transport

Indústria automotriu

Costos externs del transport

Transport marítim

Transport aeri

Aplicacions telemàtiques i de tecnologia al transport

Turisme


actualitzat el 09.12.2023